Algemene voorwaarden

Emma’s Tax Law is een handelsnaam van Emma Verschure, een eenmanszaak gevestigd aan de Pietersbergweg 252, 1105 BM Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 77010604. 

Artikel 1. Definities

1.1. Emma’s Tax Law: de eenmanszaak Emma’s Tax Law, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77010604.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Emma’s Tax Law een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Emma’s Tax Law voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het voor de ondernemer uit handen nemen van de boekhouding, het geven van fiscaal advies, het doen van inkomsten- en/of omzetbelastingaangiften en het geven van (online) trainingen en masterclasses over het leren zelf doen van de boekhouding.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Emma’s Tax Law en de klant krachtens welke Emma’s Tax Law de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Emma’s Tax Law.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Emma’s Tax Law worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.emmastaxlaw.nl, www.academy.emmastaxlaw.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Emma’s Tax Law gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte (rechts-)handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Emma’s Tax Law, door akkoord via de e-mail of door het plaatsen van een bestelling via de website van Emma’s Tax Law verklaard de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Emma’s Tax Law en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Emma’s Tax Law zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Offertes van Emma’s Tax Law zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Emma’s Tax Law zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst of product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Emma’s Tax Law met een vooraf geschat aantal uren/tarief. Zodra de klant de offerte heeft geaccepteerd, is er een betalingsverplichting ontstaan.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Emma’s Tax Law het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Emma’s Tax Law zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van een offerte betreffende het bedoelde traject of welke overeenkomst dan ook, dan is Emma’s Tax Law bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.5. Alle door Emma’s Tax Law gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6. Emma’s Tax Law behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.7. Emma’s Tax Law behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.8. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.9. Emma’s Tax Law is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.10 Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Emma’s Tax Law afhangt van feedback of input van de klant, is Emma’s Tax Law nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Emma’s Tax Law is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.11. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van 1 correctieronde wijzigingen/aanvullingen op de concept aangifte aan Emma’s Tax Law door te geven, tenzij anders overeengekomen. De wijzigingen/aanvullingen dienen binnen 14 dagen te worden aangeleverd aan Emma’s Tax Law.

3.12. In geval van wijzigingen/aanvullingen die na 14 dagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra correctieronde verzoekt, zal door Emma’s Tax Law meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei (schriftelijke) wijze een mededeling aan Emma’s Tax Law verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Emma’s Tax Law binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Emma’s Tax Law heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Emma’s Tax Law zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Emma’s Tax Law wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding overgaat tot de vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Abonnementen kunnen niet tussentijds worden ontbonden.

4.7. Indien Emma’s Tax Law, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Emma’s Tax Law gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Emma’s Tax Law in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Emma’s Tax Law uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Emma’s Tax Law zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Emma’s Tax Law

5.1. Emma’s Tax Law garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Emma’s Tax Law spant zich in om de gegevens die Emma’s Tax Law voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Emma’s Tax Law met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Emma’s Tax Law is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Emma’s Tax Law en/of overige promotionele uitingen van Emma’s Tax Law.

5.6. Indien Emma’s Tax Law de aangifte inkomstenbelasting voor de klant uitvoert en de klant minder dan één volledig boekjaar de klant is bij Emma’s Tax Law, is Emma’s Tax Law gerechtigd, na overleg met de klant, extra kosten in rekening te brengen.

5.7. In de abonnementen die Emma’s Tax Law aanbiedt, is ook het doen van de aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Indien de klant Emma’s Tax Law verzoekt om zorgt te dragen voor de aangifte inkomstenbelasting in een uitgebreide dan wel ingewikkelde situatie, is Emma’s Tax Law gerechtigd, na overleg met de klant, extra kosten in rekening te brengen.

5.8. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens binnen de door Emma’s Tax Law geleverde diensten. Emma’s Tax Law biedt de uitgevoerde werkzaamheden aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht definitief wordt uitgevoerd/ingepland. Na akkoord van de klant met betrekking, is Emma’s Tax Law niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden.

5.9. Emma’s Tax Law werkt online samen met haar de klanten. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen overleggen dan kan er in overleg met Emma’s Tax Law een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie en de bijbehorende reiskosten en reistijd voor Emma’s Tax Law om naar de externe locatie te komen, zijn voor rekening van de klant.

5.10. Emma’s Tax Law is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Emma’s Tax Law tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.11. Emma’s Tax Law heeft een meldplicht bij signalen van fraude en/of witwassen volgens de Wet  ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) en mag informatie – zo nodig zonder toestemming van de cliënt – aan de benodigde instanties verstrekken zonder dat hierdoor een conflict van plichten ontstaat.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de klant

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Emma’s Tax Law te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Emma’s Tax Law onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Emma’s Tax Law om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Emma’s Tax Law zijn verstrekt, heeft Emma’s Tax Law het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Emma’s Tax Law steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Emma’s Tax Law geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Emma’s Tax Law binnen 14 dagen na volledige afronding van de opdracht. Ontvangt de klant bericht van de Belastingdienst of een andere dergelijke instantie, is de klant verplicht de klacht binnen 8 dagen na dagtekening van het schrijven van de Belastingdienst of de andere instantie aan Emma’s Tax Law te melden. De klant vrijwaart Emma’s Tax Law één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Emma’s Tax Law nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Emma’s Tax Law niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Emma’s Tax Law inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Emma’s Tax Law is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Emma’s Tax Law tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, masterclass of online cursussen, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.10. Het is de eindverantwoordelijkheid van de klant om de door Emma’s Tax Law opgestelde aangifte te controleren alvorens deze definitief wordt ingediend. Zodra de klant akkoord heeft gegeven op de concept aangifte kunnen hierin geen wijzigingen meer worden doorgevoerd.

6.11. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen binnen de concept aangifte zonder voorafgaand overleg met Emma’s Tax Law. Indien de klant toch zelf, en zonder voorafgaand overleg met Emma’s Tax Law, wijzigingen aanbrengt is Emma’s Tax Law niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.

6.12. Indien de klant niet-tijdig de gegevens en/of materialen betreffende de aangifte aan Emma’s Tax Law aanlevert, en de aangifte daardoor niet tijdig ingediend kan worden, is Emma’s Tax Law nimmer aansprakelijk voor de eventuele (financiële) gevolgen.

Artikel 7. Leveringen en levertijd

7.1. De door Emma’s Tax Law te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Emma’s Tax Law opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Emma’s Tax Law vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Emma’s Tax Law niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Emma’s Tax Law, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Emma’s Tax Law mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Emma’s Tax Law zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Emma’s Tax Law geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.6. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Emma’s Tax Law beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

7.7. Wanneer de levering door Emma’s Tax Law onverhoopt vertraging oplevert, zal Emma’s Tax Law dit per e-mail aan de klant mededelen. Mocht Emma’s Tax Law besluiten op dat moment de opdracht te annuleren zal dit in overleg met de klant plaatsvinden.

7.8. Aan de leveringsplicht van Emma’s Tax Law zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Emma’s Tax Law geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.9. Emma’s Tax Law spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus en de online leeromgeving beschikbaar is. Emma’s Tax Law verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

Artikel 8. Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. Emma’s Tax Law biedt de klant de mogelijkheid om facturen in 1 of 12 termijnen te voldoen.

8.2. Alle door Emma’s Tax Law verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door Emma’s Tax Law.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Emma’s Tax Law besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Emma’s Tax Law besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. btw bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Emma’s Tax Law voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Emma’s Tax Law elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Emma’s Tax Law zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.8. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant, vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer of wanneer de klant een of meerdere incasso’s storneert, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso. Tevens is de klant verplicht om zelf zorg te dragen voor de betaling die door automatische incasso niet is geslaagd.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Emma’s Tax Law verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Emma’s Tax Law kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Emma’s Tax Law een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, templates en formats alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Emma’s Tax Law tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Emma’s Tax Law geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Emma’s Tax Law, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Emma’s Tax Law en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Emma’s Tax Law.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Emma’s Tax Law ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Emma’s Tax Law, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Emma’s Tax Law geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. Emma’s Tax Law is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Emma’s Tax Law plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Emma’s Tax Law vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Emma’s Tax Law recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Emma’s Tax Law en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Emma’s Tax Law gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Emma’s Tax Law kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Emma’s Tax Law gestelde doel.

10.2. Indien Emma’s Tax Law onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Emma’s Tax Law dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Emma’s Tax Law aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Emma’s Tax Law toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Emma’s Tax Law sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Emma’s Tax Law geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Emma’s Tax Law.

10.5. Emma’s Tax Law is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. De klant vrijwaart Emma’s Tax Law voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Emma’s Tax Law.

10.7. Emma’s Tax Law is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop de klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

10.8. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een masterclass of online cursus van Emma’s Tax Law of zoals is geadviseerd door Emma’s Tax Law.

10.9. Indien de klant zelf de boekhouding aan Emma’s Tax Law aanlevert is Emma’s Tax Law nimmer aansprakelijk voor fouten die daardoor in een eventuele aangifte zijn ontstaan.

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Emma’s Tax Law is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Emma’s Tax Law is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Emma’s Tax Law weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Emma’s Tax Law kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Emma’s Tax Law een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Emma’s Tax Law onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Emma’s Tax Law, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, terrorisme, bedrijfsstoringen bij Emma’s Tax Law, wanprestatie door leveranciers van Emma’s Tax Law waardoor Emma’s Tax Law haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Emma’s Tax Law of diens leveranciers.

11.4. Naast het bepaalde in lid 11.3 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.5. Bij overmacht heeft Emma’s Tax Law ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Emma’s Tax Law in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Emma’s Tax Law, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Emma’s Tax Law de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Emma’s Tax Law voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Emma’s Tax Law;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Emma’s Tax Law zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Emma’s Tax Law vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Emma’s Tax Law behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Emma’s Tax Law overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13. Conformiteit

13.1. Emma’s Tax Law zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Emma’s Tax Law in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Emma’s Tax Law worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Emma’s Tax Law aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Emma’s Tax Law.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Emma’s Tax Law te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Emma’s Tax Law, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. Bijzondere bepalingen cursussen en online trainingen/masterclasses

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject, cursus of coaching al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Emma’s Tax Law aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus of online masterclass en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Emma’s Tax Law aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Emma’s Tax Law in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Emma’s Tax Law is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Emma’s Tax Law, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de cursus of online masterclass plaats.

14.5. Emma’s Tax Law is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Emma’s Tax Law, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.6. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving tot eind maart opvolgend van het jaar waarin de cursus is aangeschaft. Emma’s Tax Law streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Emma’s Tax Law besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Emma’s Tax Law de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Emma’s Tax Law meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden. Indien de klant langer toegang wil houden tot de content, kan de klant tegen een meerprijs van €50,- opnieuw toegang krijgen. Deze toegang geldt weer tot eind maart van het opvolgende jaar.

14.7. De door Emma’s Tax Law aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online masterclass en/of cursus mogen nimmer met derden worden gedeeld. Indien Emma’s Tax Law waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot online cursus of masterclass, is Emma’s Tax Law gerechtigd de toegang voor de klant, zonder voorafgegane waarschuwing, te ontzeggen.

14.8. De inhoud van de online content en of masterclasses welke door Emma’s Tax Law worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.

14.9. Emma’s Tax Law behoudt zich het recht voor de klant te verwijderen bij webinars/masterclasses indien de klant door het (ongepaste) gedrag een sessie belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

14.10. Emma’s Tax Law is gerechtigd de webinars/masterclasses/groepssessie te verplaatsen dan wel annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere datum beschikbaar komt. Indien de webinars/masterclasses/groepssessie onderdeel is van een traject behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor een volgende webinar/masterclass/groepssessie.

14.11. Indien Emma’s Tax Law door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de webinars/masterclasses/groepssessie te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de webinars/masterclasses/groepssessie voor de nader te bepalen datum zonder dat de klant recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden.

14.12. De klant krijgt toegang tot een replay van de webinars/masterclasses/groepssessie. De link naar de replay wordt in de online academy geplaatst.

Artikel 15. Bijzondere bepalingen abonnementen uitvoering boekhouding

15.1 Emma’s Tax Law biedt verschillende abonnementen aan. De klant kan het abonnement via de e-mail aanvragen.

15.2. In geval van afsluiten van een abonnement gaat de klant ermee akkoord dat er maandelijks vooruit gefactureerd wordt betreffende het abonnement naar de keuze van de klant.

15.4. Het abonnement heeft een minimale looptijd van één boekjaar, tenzij anders aangegeven en kan niet tussentijds worden opgezegd. Opzegging geschiedt tegen het einde van de looptijd met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden.

15.5. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de duur van het abonnement zoals deze in eerste instantie is afgenomen, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

15.6. Indien tijdens de abonnementsduur meer werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd dan in eerste instantie binnen het abonnement is opgenomen, dan is Emma’s Tax Law gerechtigd meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant te factureren.

15.7. De kosten voor het gebruik van het te gebruiken facturatiesysteem Yuki en de benodigde licenties worden opgenomen in de offerte en worden door Emma’s Tax Law gefactureerd.

15.8. Indien de klant besluit het abonnement te beëindigen, dient de klant binnen 30 dagen na de opzegging zelf zorg te dragen voor een export van de boekhouding. Op de laatste dag van de maand zal de licentie van Yuki niet meer actief zijn en heeft de klant geen toegang meer tot de daarin opgenomen boekhouding. De klant is gehouden alle kosten te betalen tot het moment van verwijdering van het account.

Artikel 16. Overige bepalingen en toepasselijk recht

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Emma’s Tax Law en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.2. Indien de klant in haar opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Emma’s Tax Law alleen bindend indien en voor zover deze door Emma’s Tax Law uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

16.3. Indien Emma’s Tax Law op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Emma’s Tax Law hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Emma’s Tax Law partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.7. De klant en Emma’s Tax Law zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Emma’s Tax Law en de klant.

versie: maart 2022

×

Hoe kan ik je verder helpen?

× Hoe kan ik je helpen?